Frio Industrial Catalunya.

Normativa e impresos aplicables en Catalunya.

Reial decret 138/2011, de 4 febrer, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal.lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques coplementàries.

Real Decreto 552/2019, de 27 septiembre, Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

Corrección Erratas Real Decreto 552/2019.

Resolució 10041 del 18 Setembre de 2014.Ministeri d'Indústria,Energia i Turisme.Ampliació i correcció de la relació de refrigerants autoritzats *IF-02.

Instrucció 3/2013, de 4 març, de la dirección general d’Energia, Mines i Seguritat Industrial, per la qual s’aproven els procediments d’actuació dels organismes de control en l’ambit reglamentari de les instal.lacions frigorifiques.

Guía Técnica de aplicación del reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

Nota Aclaridora sobre la reclassificació de les Instal.lacions frigorífiques. Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial Subdirecció General de Seguretat Industrial-(6-0ctubre-2014).

Nota Aclaridora sobre la reclassificació de les Instal.lacions frigorífiques. (Comentada). Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial Subdirecció General de Seguretat Industrial-(6-Octubre-2014).

Instrucció 3/2013 de 4 març, de la dirección general d’Energia, Mines i Seguritat Industrial, per la qual s’aproven els procedimients d’actuació del organismes de control en l’àmbit reglamentari de les instal.lacions frigorífiques.

 

Impresos:

 

Documentación

Clase B ( 10 < P <= 30kW )

Clase C (P > 30kW )

Impresos, modelo IF-1

X

X

Fotocopia DNI o NIF titular

X

X

Resumen características instalación, modelo IF-4

X

X

Croquis emplazamiento instalación

X

X

Proyecto técnico (2)

 

X

Memoria descriptiva con esquema frigorífico

X

 

Certificado de dirección y finalización de obra, modelo IF-5

X

X

Declaración CE de conformidad de los equipos a presión de la instalación frigorífica (3)

X

X

Certificado de estanqueidad, modelo IF-6 (4)

X

X

Copia de la 1ª hoja del Libro de Registro de la instalación (5). Contenido.

X

X

Contrato de mantenimiento o justificación del autocontrol

 

X