ICT Infraestructures de telecomunicacions als edificis


Televisió digital terrestre (TDT)

Ordre TRI/487/2006, de 18 d'octubre .Per garantir la informació i la protecció dels drets dels consumidors i usuaris en el procés d'implantació de la televisió digital terrestre (TDT).

Ordre ITC/1077/2006, de 6 d’abril Per la qual s'estableix el procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el procés de l'adequació per a la televisió digital terrestre i per la qual es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures comunes de telecomunicació a l'interior dels edificis.


 

Infraestructures de telecomunicacions als edificis (ICT)

Decret 141/2012, de 30 d'octubre.Pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat (DOGC 6245, de 2.11.2012).

Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny.Per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior de les edificacions, aprovat pel Reial Decret 346/2011, d'11 de març (BOE 143, de 16.06.2011)

Reial decret 346/2011, d'11 de març.Pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis (BOE 78, de 01.04.2011)

Reial decret 1385/2008, d'1 d'agost de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques.

Resolució GAP/3429/2007, de 9 de novembre.Per la qual es disposa el compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu número 894/2003.

Ordre ITC/1077/2006, de 6 d’abril.Per la qual s'estableix el procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió en el procés de l'adequació per a la televisió digital terrestre i per la qual es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures comunes de telecomunicació a l'interior dels edificis.

Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.Relatiu als drets reals. L'article 553-25 regula els acords de la junta de

Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig (Derogada per l'Ordre ITC/1142/2010 de 29 d'abril i per l'Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny). Per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions, aprovat pel Reial decret 401/2003, de 4 d'abril (BOE 126, de 27.05.2003).

Reial decret 401/2003, de 4 d'abril (Derogada pel Reial decret 244/2010, de 5 de març i pel Reial decret 346/2011, d'11 de març).Pel qual s'aprova el reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions (BOE 115, de 14.05.2003)

Llei 38/1999, de 5 de novembre D'ordenació de l'edificació (BOE 266, de 06.11.1999)

Ordre de 26 d'octubre de 1999 (Derrogada per l'Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig).Per la qual es desplega el reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions, aprovat pel Reial Decret 279/1999, de 22 de febrer (BOE 268, de 09.11.1999).

Llei 8/1999, de 6 d'abril.De reforma de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal (BOE 84, de 08.04.1999). L'article 13 d'aquesta llei regula els acords de la Junta de propietaris.

Decret 84/1999, de 23 de març (Parcialment anul·lat, Resolució GAP/3429/2007, de 9 de novembre).Pel qual s'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis (DOGC 2859, de 31.03.1999).

Reial decret-llei 1/1998, de 27 de febrer.Sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació (BOE 51, de 28.02.1998).

Llei 49/1960, de 21 de juliol.Sobre la propietat horitzontal (BOE 176, de 23.07.1960).

 

Circular es dicta amb la finalitat de palesar la importància del compliment ordenat de les fases que formen part del procediment establert pel reglament ICT.

 

Listado de frecuencias definitivas área de Barcelona.