Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Què són les instal·lacions elèctriques en baixa tensió?

D'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, es qualifica d'instal·lació elèctrica de baixa tensió qualsevol conjunt d'aparells i circuits associats en previsió d'un fi particular: producció, conversió, transformació, transmissió, distribució o utilització de l'energia elèctrica, de tensions nominals iguals o inferiors a 1.000 volts per a corrent altern i 1.500 volts per a corrent continu.


Què cal fer per a la seva entrada en funcionament?

Per entrar en funcionament, les instal·lacions elèctriques en baixa tensió han de complir unes condicions determinades en relació amb:

  • La seguretat de les persones i els béns.
  • L'assegurament del seu funcionament normal i la previsió de les pertorbacions en altres instal·lacions i serveis.
  • La fiabilitat tècnica i l'eficiència econòmica.

Els tràmits administratius necessaris per a l'entrada en funcionament de les instal·lacions de baixa tensió canvien d'acord amb el grup al qual pertanyen.

Les instal·lacions elèctriques, segons la seva importància i el risc d'accident, es classifiquen en dues classes en relació amb les tràmits administratius que requereix la seva execució.

Classificació de les instal·lacions

Les noves instal·lacions elèctriques, segons la seva importància i risc d’accident, es classifiquen en les dues classes següents en relació amb els tràmits administratius que requereix la seva execució:

a) Instal·lacions amb projecte

Instal·lacions complexes o d’alt risc que necessiten projecte per identificar-les i per justificar sense ambigüitats el compliment de la reglamentació de seguretat vigent, i també una certificació de direcció i acabament d’obra que garanteixi que concorda amb el projecte i que s’adapta a l’esmentada reglamentació.

b) Instal·lacions amb memòria tècnica de disseny

Instal·lacions senzilles que necessiten per a la seva identificació una memòria tècnica de disseny (MTD) amb l’objecte de proporcionar les principals dades i característiques de disseny de les instal·lacions. Aquesta memòria que ha de permetre constatar el compliment de la reglamentació de seguretat vigent en els aspectes essencials o bàsics.

Les instal·lacions receptores elèctriques noves amb projecte s’agrupen segons el tipus d’instal·lació, el local on s’instal·len, la tensió i la potència. Són les següents:

Grup

Tipus d’instal·lació

Límits

a

Les corresponents a indústries, en general

P > 20 kW

b

Les corresponents a:
- Locals humits, amb pols o amb risc de corrosió
- Bombes d’extracció o elevació d’aigua, siguin industrials o no

P > 10 kW

c

Les corresponents a:
- Locals mullats
- Generadors i convertidors
- Conductors aïllats per caldejament, exclosos els habitatges

P > 10 kW

   

Grup

Tipus d’instal·lació

Límits

d

- De caràcter temporal per a alimentació de maquinària d’obres de construcció
- De caràcter temporal en locals o emplaçaments oberts

P > 50 kW

e

Les d’edificis destinats principalment a habitatges, locals comercials i oficines, que no tinguin la consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical o horitzontal

P > 100 kW per caixa general de protecció

f

Les corresponents a habitatges unifamiliars

P > 50 kW

g

Les de garatges que requereixen ventilació forçada

Qualsevol que sigui la seva ocupació

h

Les de garatges amb ventilació natural

Més de cinc places

d’estacionament

i

Les corresponents a locals de pública concurrència

Sense límit de potència

j

Les corresponents a:
- Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d’alta tensió
- Màquines d’elevació i transport
- Les que utilitzin tensions especials
- Les destinades a rètols lluminosos, llevat que es considerin instal·lacions de baixa tensió, segons el que estableix la ITC-BT 44
- Tanques elèctriques
- Xarxes aèries o subterrànies de distribució

Sense límit de potència

k

Instal·lacions d’enllumenat exterior

P > 5 kW

l

Les corresponents a locals amb risc d’incendi o explosió, exceptuant els garatges

Sense límit de potència

m

Les de quiròfans i sales d’intervenció

Sense límit de potència

n

Les corresponents a piscines i fonts

P > 5 kW

o

Totes les que, encara que no constin en cap dels grups anteriors, determini el Departament de Treball i Indústria

Segons correspongui

P = Potència prevista en la instal·lació, considerant el que s’estipula a la ITC–BT-10. És la potència màxima admissible de la instal·lació.a) Les ampliacions i modificacions de les instal·lacions del grup (b, c, g, i, j, l, m) i les modificacions d’importància de les instal·lacions que, per a la seva execució, necessiten projecte.

Així mateix, es requereix l’elaboració de projecte en les següents ampliacions i modificacions de les instal·lacions:

a) Les ampliacions i modificacions de les instal·lacions del grup (b, c, g, i, j, l, m) i les modificacions d’importància de les instal·lacions que, per a la seva execució, necessiten projecte.

S’entén per modificacions d’importància les que afecten més del 50% de la potència màxima admissible. Igualment, es considera modificació d’importància la que afecta línies completes de processos productius amb nous circuits i quadres, encara que es tracti de reducció de potència.

b) Les ampliacions de les instal·lacions que, sent dels tipus que requereixen projecte, no arribin als límits establerts de potència prevista però els superin en fer-se l’ampliació.

c) Les ampliacions d’instal·lacions que originàriament van requerir projecte, quan en una o en diverses ampliacions se superi el 50% de la potència màxima prevista en el projecte anterior o quan l'ampliació superi els límits de potència assenyalats a la classificació de les instal·lacions elèctriques noves amb projecte.

Si una instal·lació, o alguna de les seves parts, està compresa en més d’un grup dels especificats, se li ha d’aplicar el criteri més exigent dels establerts en aquests grups. Per determinar si cal projecte en una instal·lació, se n'ha d’avaluar la potència total prevista quan es consideri tota la instal·lació; quan es consideri la part de la instal·lació corresponent a l’altre grup, s’ha d’avaluar la potència prevista de la part corresponent.

Les instal·lacions, tant si són noves com si són ampliacions o modificacions, que no estan incloses en els grups indicats, requereixen una memòria tècnica de disseny.

Què cal fer per al seu manteniment?

Determinades instal·lacions elèctriques s'han de fer revisar i inspeccionar. En funció del tipus del local, els titulars han de contractar el manteniment amb Inspecció de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Inspecció inicial

Han de ser objecte d'inspecció inicial, un cop fetes les instal·lacions, i també les seves ampliacions o modificacions d'importància, i abans de la seva posada en servei, les instal·lacions següents:

a) Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.
b) Locals de pública concurrència.
c) Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.
d) Locals mullats amb potència màxima admissible superior a 25 kW.
e) Piscines amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
f) Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
g) Quiròfans i sales d'intervenció.
h) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència màxima admissible superior a 5 kW.

Inspeccions periòdiques

Són objecte d'inspeccions periòdiques, cada cinc anys, totes les instal·lacions elèctriques de baixa tensió que van requerir inspecció inicial, i també les instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència màxima admissible inferior o igual a 5 kW; també ho són, cada deu anys, les comunes a edificis d'habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW.

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció d'instal·lacions d'energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.

empreses instal·ladores autoritzades i la inspecció periòdica amb entitats d'inspecció i control.

Revisió de les instal·lacions

Els titulars d'instal·lacions elèctriques subjectes a inspeccions periòdiques han de contractar el seu manteniment amb una empresa instal·ladora de la categoria que correspongui i que estigui degudament inscrita, i han de disposar d'un llibre de manteniment que ha de contenir, com a mínim, el registre i el resultat de les revisions i inspeccions corresponents.

L'empresa instal·ladora ha d’efectuar una revisió de la instal·lació quan se signi el contracte. També ha d’estendre un dictamen de reconeixement, signat per una persona amb carnet individual identificador d'instal·lador autoritzat de l'empresa, on s’ha d’assenyalar la conformitat de la instal·lació amb el reglament electrotècnic per a baixa tensió que hi sigui aplicable, o bé les modificacions que cal fer quan –al seu criteri– no ofereix les garanties de seguretat degudes.

Les següents revisions i l’emissió del dictamen de reconeixement s’han de fer, com a mínim, anualment.

Quines són les empreses instal·ladores autoritzades?

Les empreses instal·ladores autoritzades són les que estan capacitades per fer instal·lacions, ampliacions, modificacions i reparacions de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquestes empreses, amb la justificació prèvia que compleixen els requisits necessaris, estan inscrites en el Registre d'Empreses Instal·ladores d'Electricitat.

Les empreses instal·ladores es classifiquen en les categories següents:

  • Categoria bàsica
  • Categoria especialista


A cadascuna d’aquestes categories li corresponen unes competències específiques.

Per obtenir més informació sobre les empreses instal·ladores autoritzades es pot contactar amb la Direcció General d'Energia i Mines, i també amb els Serveis Territorials del Departament d'Economia i Finances.


Inspeccions de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Les inspeccions poden ser inicials o periòdiques.

Les inspeccions inicials les ha d’efectuar un organisme de control autoritzat per actuar en aquest camp reglamentari a l'àmbit territorial de Catalunya.

Les instal·lacions sotmeses a inspecció inicial no es podran posar en servei si la inspecció no ha estat favorable.

Les inspeccions periòdiques de les instal·lacions elèctriques han de ser efectuades per una entitat d'inspecció i control (EIC) concessionària de la Generalitat de Catalunya.

Quines són les entitats d'inspecció i control?

Els organismes acreditats i actualment autoritzats són:

 


Normativa aplicable

 

 

Criteris sobre l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió

 

Instrucció 1/2014 de 19 de marÇ de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s’aprova la Guia Tècnica del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

 

Instrucció 3/2014 de 20 de març, de la dirección general d’Energia, Mines i Seguritat Industrial, per la qual s’estableixen les condicions i el procediment a seguir per fer modificacions en instal.lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió.

 

Nota d’aclariments sobre el procediment d’inspecció de les instal.lacions elèctriques arran de l’annul.lació del decret 363/2004. Direcció General d'Energia Mines i Seguretat Industrial.

 

Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques (6-Junio -2014 ANULADA).

 

Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques

 

Imprès per a sol·licitar el certificat de condicions de seguretat.TÜV Rheinland.

 

Enlace a la nueva instrucción ITC BT 52 del REBT

 

Obligació de realitzar el manteniment en les instal.lacions electriques de baixa tensió.

 

Circular 78-2018 Contractes de manteniment a inspeccions periodiques.

 

Nota aclaridora BT 1/2017 Adaptació del Reial Decret 842/2002(REBT) a la publicació del reglament delegat 2016/364 que desplega el reglament (UE) nún.305/2011, i estableix les clases de reacció al foc dels cables elèctris.

 

Tramits relatius a les instal·lacions de baixa tensio segons nota aclaridora del 5 de Juliol de 2016

Esquema de procedimiento para nuevos suministros ENDESA.

 

Criteris sobre l'aplicació de diferents aspectes del Reglament elèctrotècnic per a baixa tensió aprovat pel Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, així com del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament esmentat dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Cada criteri està numerat amb 2 dígits que corresponen a la ITC principal a què fa referència la consulta, separats per un guió de dos dígits més que comencen pel 01.

En el cas cas de criteris d'àmbit general, els 2 dígits inicials són 00.


Formularis Baixa tensió Reial Decret 842/2002

 

Fuente: Generalitat de Catalunya.