Instrucciones de aplicación del RITE en Catalunya:

- Instrucció 6-2009 SIE (2009, març), que aprova el model de certificat anual de manteniment i l’etiqueta de manteniment i inspecció de les instal•lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.

- Instrucció 5-2009 SIE (2009, març) de modificació de la Instrucció 4-2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les instal•lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.

- Instrucció 12-2008 SIE (2008, noviembre), d’aclariments sobre la reforma de les instal•lacions tèrmiques en edificis.

- Instrucció 7-2008 SIE (2008, maig), de modificació i refosa de la instrucció 14-2001 DGSI sobre procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a proves de les instal•lacions tèrmiques en edificis.

- Instrucció 4-2008 SIE (2008, febrero), que regula els requeriments que han de complir les instal•lacions tèrmiques en els edificis de Catalunya.

-Instrucció de 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les instruccions  per realizar les inspeccions periòdicas d’eficiencia energètica de les instal.lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de generació de calor o de fred, superior a 70KW. (Modificada)

- Instrucció 5/2011, de 21 de desembre de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, de modificació de la Instrucció de 6 d’abril de 2011 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les instruccions  per realizar les inspeccions periòdicas d’eficiencia energètica de les instal.lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de generació de calor o de fred, superior a 70KW.

 

Per a la tramitació de les instal·lacions realitzades d'acord amb el nou reglament RITE aprovat pel RD 1027/2007 s'han d'emprar els nous impresos models ITE-1/08 i fulls d'observacions, i els models ITE-2/08, ITE-3/08, ITE-4/08 i ITE-5/08.
 

Per a altres tramitacions comunes als dos reglaments, s'ha d'emprar l'imprès model ITE-6 certificat anual de manteniment, model etiqueta de manteniment, l'imprès model ITE-7 canvis en la instal·lació que no són reforma, i l'imprès ITE-8 canvi de titular a l'empresa subministradora.

Reglamentació nova (RITE RD 1027/2007)
 

Amb projecte

 

Sense projecte

 • Model ITE-3/08. Certificat-memòria d'instal·lació de classe 1
 • Model ITE-5/08.Certificat-memòria d'instal·lació de classe 1.2 amb energia solar
 • IF 6. Certificat de proves d'estanquitat

 

Reglamentació nova (RITE RD 1027/2007) i Reglamentació antiga (RITE RD 1751/1998)

 

 

Documentación necesaria y tramites:

A)  Instalaciones de Clase 2.

B) Instalaciones de Clase 1.2. Energía convencional (20=< P < 70Kw  Calor / 12=< P < 70Kw Frío) sin energía solar.

B) Instalaciones de Clase 1.2. Energía alternativa ( 5 < P <= 70Kw Con apoyo / 5 < P < = 70Kw Sin Apoyo (0,7Kw/m2)

C) Instalaciones de Clase 1.1 .Energía convencional (5=< P < 20Kw Calor / 5=< P >12Kw Frío) sin energía solar.

 

A

B

C

Documentación

Clase 2 ( P => 70kW )

Subcl. 1.2 ( 12 <= P < 70kW )

Subcl. 1.1 ( 5 <= P < 12kW )

Declaración responsable Instalación (Puesta en Marcha)

X

X

X

Declaración responsable (Puesta en Marcha, Cambio Titular, Baja)

X

X

X

Anexo de Datos al Trámite de Declaración Responsable

X

X

X

Impreso solicitud modelo ITE-1

X

 

 

Certificado de instalación de clase 1 modelo ITE-3

X

X

X(2)

Certificado de instalación de energía solar de clase 1.2 modelo ITE-5

 

X

 

Fotocopia DNI o NIF titular

X

X

X

Croquis de emplazamiento geográfico de la instalación

X

 

 

Proyecto técnico (3)

X

 

 

Memoria Técnica

 

X

X

Plano o Esquema de la Instalación

X

X

X

Certificado de instalación de clase 2 modelo ITE-2

X

X

X

Declaración CE de conformidad de equipos a presión  (RD 769/1999) (5)

X

 

 

Certificado de construcción y acta de prueba en constructor de aparatos a presión modelo AP-1 o modelo del fabricante (RD 1244/1979) (5)

X

 

 

Certificado de estanqueidad circuitos frigoríficos modelo IF-6 (11)

X

 

 

Certificado CE de conformidad de aparatos a gas (RD 1428/1992) (7)

X

 

 

Manual de Uso y Mantenimiento

X

X

X

Contrato de mantenimiento

X

 

 

Operaciones de mantenimiento empresa instaladora /mantenedora

X

X

X

Certificado inspección Inicial (Entidad Colaboradora Administración)

X

X

X

Fotocopia inscripción instalación existente (13)

X

 

 

 

(2), (3), (5), (11), (7)  Observacions per a omplir l'imprès ITE-1/08

La declaració responsable dependrà del tramiti a realitzar, o de ser titular.

Els titulars d’instal.lacions tèrmiques en edificis han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:

 • Projecte tècnic de la instal·lació d’acord amb el RD 1027/2007 i les seves modificacions posteriors, si la potència tèrmica total supera els 70kW tèrmics.
 • Memòria justificativa de la instal·lació si la potència tèrmica total es inferior a 70 kW tèrmics.
 • Certificat de fi d’obra i proves realitzades que acrediti que la instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.
 • Contracte de manteniment amb una empresa inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya* (RASIC), o en el registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma, si la instal·lació supera els 70 kW tèrmics
 • Certificats CE de conformitat del equips que formen la instal·lació (rendiment de calderes, aparell a gas, aparell a pressió i xemeneies)
 • Certificat d’estanquitat de la instal·lació frigorífica de la instal·lació d’aire condicionat.

 

Relación de Inspecciones Entidad Colaboradora de la Administración y  labores empresa mantenedora para instalaciones no pertenecientes a viviendas y potencia < 1000Kw.

 

CALOR

FRIO

POTENCIA

20 ≥ P ≤ 70Kw

P > 70Kw

P > 70Kw

P > 70 Kw

Combustible

Todos

Renovables

Otros

Todos

Labores Empresa Mantenedora  RITE 3.1

(*) (**)

Manual de Uso

(*) (**)

Manual de Uso

(*) (**)

Manual de Uso

(*) (**)

Manual de Uso

Certificado Mantenimiento

 Anual

Anual

Anual

Anual

Plazo ECA

5 Años

4 Años

2 Años

5 Años

 

Instalación Térmica Completa  cada 15 años

 
 

(*) Programa de Mantenimiento preventivo (Tabla 3.1 RITE), según potencia y tipología del generador con periodos establecidos según itém (semanal, mensual, anual, 2 veces por temporada, 4 años)

(**) Programa de Gestión Energética (Tablas RITE):

 • Generadores de Calor: 2 años  P < 70Kw, 3 meses P > 70Kw y P < 1.000Kw - Tabla 3.4.1 RITE
 • Frio 3 meses P > 70Kw y P < 1.000 Kw. Tabla 3.4.2 RITE

 

Obligaciones del Titular de la Instalación:

 • Utilizar la instalación de conformidad con las instrucciones del Manual de Uso Y Mantenimiento.
 • Poner en conocimiento de la empresa de mantenimiento cualquier anomalía de funcionamiento.
 • Encargar a una empresa mantenedora la realización del mantenimiento.
 • Realizar las inspecciones obligatorias y conservar la documentación.
 • Conservar la documentación de reparación, modificación de sus equipos.

 

GASES FLUORADOS.

 Real Decreto115/2017 sobre comercialización y manipulación de gases fluorados.